โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น 49.45% ซึ่งบริษัทได้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเท่านั้น

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559