หัวหน้างานกำกับดูแล และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Compliance และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายพรชัย วิจิตรบูรพัฒน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Internal Audit

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Compliance และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2557

อายุ

56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2561

สัมมนาโครงการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR)

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด

แนวทางปฏิบัติกรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดอันเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการกระทำผิด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัมมนา Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

อบรมสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2561

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 รุ่นที่ 2

 

2560

Annual Audit Committee Conference KTB Group 2017 : AACC 2017
(Regulatory Landscape in Cybersecurity และ Cybercrime)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

2559

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์

2558

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 1

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Leader as a Coach (Workshop)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

2557

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2556

ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สายงาน Compliance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2557

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2548 - 2549

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

งานกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน

2536 - 2547

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / หน่วยงานกำกับดูแล

2530 - 2536

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / หน่วยงานกำกับดูแล

นายพรชัย วิจิตรบูรพัฒน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Internal Audit

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 ตุลาคม 2544

อายุ

51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรบ

2561

“Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

IIAT Annual Conference 2018 “Transforming iA for the Digital Age”

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok - Building Trust in a Transforming economy - สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

CAE FORUM 2018 “Digitalization : Empower IA New Gen”

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560

“Thailand 4.0, Thriving in the 21st Century Through Security, Prosperity and Sustainability : Internal Audit Perspective”

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Internal Audit in Disruptive Technology

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

CAE Forum 2017 “Leading IA In the Era of Digital Disruption”

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Design Thinking

อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล บริษัท ลูกคิด จำกัด

2559

“ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CAE Forum 2016 “Stand Teller : Doing the Right Things Right”

จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558

CSR To Corporate Sustainability

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CAE Forum 2015 “Reshaping Internal Audit Function to Sustainability”

จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Internal Audit's Role in Anti-Corruption

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 9

จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2549 - 2550

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Internal Auditor

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Internal Audit / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2543 - 2544

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

2541 - 2543

ผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

2539 - 2541

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

2536 - 2539

Supervisor

ฝ่ายสินเชื่อและบริหารเงิน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

2534 - 2536

พนักงานชั้นกลาง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร