หัวหน้างานกำกับดูแล และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Compliance และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายพรชัย วิจิตรบูรพัฒน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Internal Audit

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Compliance และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2557

อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรบ

2560

Annual Audit Committee Conference KTB Group 2017 : AACC 2017
(Regulatory Landscape in Cybersecurity และ Cybercrime)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

2559

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์

2558

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 1

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Leader as a Coach (Workshop)

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

2557

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process)

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2556

ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สายงาน Compliance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2557

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2548 - 2549

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

งานกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน

2536 - 2547

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / หน่วยงานกำกับดูแล

2530 - 2536

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / หน่วยงานกำกับดูแล

นายพรชัย วิจิตรบูรพัฒน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Internal Audit

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 ตุลาคม 2544

อายุ

50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรบ

2559

“ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CAE Forum 2016 “Stand Teller : Doing the Right Things Right”

จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558

CSR To Corporate Sustainability

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CAE Forum 2015 “Reshaping Internal Audit Function to Sustainability”

จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Internal Audit's Role in Anti-Corruption

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 9

จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2549 - 2550

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Certified Internal Auditor

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Internal Audit / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2543 - 2544

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

2541 - 2543

ผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

2539 - 2541

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

2536 - 2539

Supervisor

ฝ่ายสินเชื่อและบริหารเงิน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

2534 - 2536

พนักงานชั้นกลาง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร