คณะผู้บริหาร

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ

นายชุติเดช ชยุติ

Chief Financial Officer
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นายวิรัช ไพสิฐเศวต

Chief Operation Officer

นายปิยศักดิ์ เตชะเสน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงาน Distribution & Merchant Acquiring

นางพิทยา วรปัญญาสกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Credit Card

นายกาญจน์ ขจรบุญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Corporate Communications

นายบูชา ศิริชุมแสง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Office of President & CEO และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิชัย เจริญผล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Information Technology

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Compliance และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม

ผู้อำนวยการ
สายงาน Personal Loans

นายระเฑียร ศรีมงคล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 มกราคม 2555

อายุ

59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม

2553

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)

2552

ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 - 2552

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2551

ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ

สถาบันพัฒนาการรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF)

สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

2548

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับสำนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

สถาบันพระปกเกล้า

2544

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2561 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธุรกิจธนาคาร

2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

การยาสูบแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ

2560 - ปัจจุบัน

อุปนายกสมาคมฯ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2560

กรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

2551 - 2553

กรรมการ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อสาร

2547 - 2555

อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุม และตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2555

อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2554

รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร

นายชุติเดช ชยุติ

Chief Financial Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2549

อายุ

56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. (Industrial Technology), Indiana State University, U.S.A.
 • ปริญญาโท MBA, Indiana State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกบริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

2561

Leadership Communication, Certificate Program 2018

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2559

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program (EDP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Strategic Thinking

PacRim

Crucial Conversation

PacRim

2558

ประกาศนียบัตร Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 9

จัดโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน

Chief Finance Officer ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2541 - 2545

ผู้ช่วยเลขาธิการ

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ

2541

ผู้อำนวยการ

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ

2538 - 2541

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสำนักกรรมการผู้จัดการ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

นายวิรัช ไพสิฐเศวต

Chief Operations Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ

57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การฝึกอบรม

2560

ประกาศนียบัตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 5

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

2559

ประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate, Payment System

MasterCard University

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

Chief Operations Officer

สายงาน Operations, Human Resources, General Service, Contact Center & Process Development, Management Information System & Business Analysis / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - 2555

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

สายปฏิบัติการสินเชื่อ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2548 - 2554

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการบัตร / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2545 - 2548

ผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์รายย่อย / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2544 - 2545

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการสาขา / ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายปิยศักดิ์ เตชะเสน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงาน Distribution & Merchant Acquiring

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

15 สิงหาคม 2548

อายุ

54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ The School of Public Administration, University of Southern California, U.S.A.
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

2561

Leading Innovation with Design Thinking

SEAC

2559

Thailand Insurance Leadership

Office of Insurance Commission Advance Insurance Institute

Think on Your Feet

AcComm & Image International

2558

Leadership Program

PacRim Group

Safety Officer at Executive Level

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

2543

Global NPL Training

GE Commercial Finance Norwalk Connecticut, USA

2542

Quality Training (Green belt and Black belt)

GE Capital Thailand

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สายงาน Distribution & Merchant Acquiring / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2542 - 2545

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ / บริษัท บางกอก แคปปิตอล แอลิอันซ์ จำกัด / ธุรกิจการเงิน

นางพิทยา วรปัญญาสกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Credit Card

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ

57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว University of Hawaii, U.S.A.

การฝึกอบรม

2560

Design Thinking

อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล บริษัท ลูกคิด จำกัด

2559

Strategic Thinking Pure & Simple

PacRim Group

2558

Leader as a Coach

PacRim Group

2552

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2549

Advanced Audit Committee Program (AACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Finance for Non - Finance Directors (FND)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2540 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Credit Card / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2548 - 2553

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน

2547 - 2548

กรรมการ

บริษัท เคทีซี เวิลด์ จำกัด / ธุรกิจท่องเที่ยว

2536 - 2538

ผู้จัดการ

แผนก National Key Accounts / บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต

นาย กาญจน์ ขจรบุญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Corporate Communications

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 มีนาคม 2547

อายุ

56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารการจัดการ United States International University (USIU), U.S.A.
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรม

2561

Corp Comm … ในยุคดิจิทัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ TLCA Leadership Development Program (LDP) : “Crafting agile strategies to enhance competitiveness of your organization”

IMD และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Digital PR & Content Strategy

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนา Digital Channel for PR 4.0

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559

Think on Your Feet

AcComm & Image International

Strategic Thinking Pure & Simple

PacRim Group

2558

พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 สำหรับผู้บริหารระดับ 1st และ 2nd Line ของทุกหน่วยงาน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 2

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Leader as Coach

PacRim Group

2557

การประเมินการควบคุมความเสี่ยงตนเอง : RCSA

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Credit Bureau สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 1

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governce) สำหรับผู้บริหาร 1st & 2nd Line

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Business Process Improvement สำหรับผู้บริหาร
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1

PEOPLE APPROACH

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ CSR

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Corporate Communications / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2538 - 2546

Senior Vice President

บริษัท เจ วอลเตอร์ ทอมป์สัน จำกัด / ธุรกิจโฆษณา

นายบูชา ศิริชุมแสง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน Office of President & CEO  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤศจิกายน 2550

อายุ

56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Business Administration (International Business), Rosary College, River Forest, Illinois, U.S.A.
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2561

หลักสูตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559

หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20 / 2016

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร กฏหมายสำหรับการบริหารจัดการธนาคาร และสถาบันการเงิน รุ่นที่ 3

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

หลักสูตร Collections Management รุ่นที่ 1

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สายงาน President & CEO’s Office / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2542 - 2547

ผู้จัดการฝ่าย

สายงานที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / สำนักงานกฎหมาย

2539 - 2542

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สายงานบริการธุรกิจตลาดทุน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2537 - 2539

ผู้อำนวยการ

สายงาน Managing Director’s Office / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

นายวุฒิชัย เจริญผล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Information Technology

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

17 ธันวาคม 2558

อายุ

57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2561

IT Management Program 2018

Cisco Systems Inc.

VMware Executive Leadership Summit 2018

VMware Inc.

2018 Gartner Executive Programs

Gartner

Oracle Leaders Circle 2018

Oracle

Executive Summit AWS re : Invent 2018

AWS

2560

IT Management Program

Cisco Systems Inc.

VMware Executive Leadership Summit

VMware Inc.

2017 Gartner Symposium Majestic Program

Gartner

2558

Leadership Program

PacRim Group

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Information Technology / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2551

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ / บริษัท โอพีพีซี (ประเทศไทย) จำกัด / ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2548 - 2549

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ / บริษัท บีที ลิสซิ่ง จำกัด / ธุรกิจการเงิน

2541 - 2547

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัทเงินทุนเอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน

2538 - 2540

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัทเงินทุนนิธิภัทร จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจการเงิน

2533 - 2538

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธุรกิจธนาคาร

2526 - 2533

นักวิเคราะห์ระบบงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Compliance และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2557

อายุ

56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2561

สัมมนาโครงการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR)

บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด

แนวทางปฏิบัติกรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดอันเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการกระทำผิด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัมมนา Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

อบรมสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2561

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 รุ่นที่ 2

 

2560

Annual Audit Committee Conference KTB Group 2017 : AACC 2017
(Regulatory Landscape in Cybersecurity และ Cybercrime)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

2559

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์

2558

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 1

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Leader as a Coach (Workshop)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

2557

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2556

ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สายงาน Compliance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2557

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2548 - 2549

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

งานกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน

2536 - 2547

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / หน่วยงานกำกับดูแล

2530 - 2536

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / หน่วยงานกำกับดูแล

นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม

ผู้อำนวยการ สายงาน Personal Loans

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2561

อายุ

43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

2561

Business Model Canvas Workshop

Alexander Osterwalder

Machine Learning for Business

ผศ.ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน, Big Data Experience Center
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Data Analytics Enablement Program

บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด

Digital Disruption Experience

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

2560

Design Thinking

อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล บริษัท ลูกคิด จำกัด

Digital Marketing Innovation Forum 2017

บริษัท บริษัท เอเซีย ไดนา ฟอรัม จำกัด

2558

Leadership Program

PacRim Group

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป. บริหาร) รุ่นที่ 1

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

2557

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การประเมินการควบคุมความเสี่ยงตนเอง : RCSA

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Credit Bureau สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 1

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2555

Blue Ocean Strategy

Strategic Business Development Center co, Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

สายงาน Personal Loans / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2541 - 2544

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / บริษัท Dentsu Yong & Rubicam จำกัด / ธุรกิจโฆษณา

2540 - 2541

ผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / บริษัท BBDO Thailand จำกัด / ธุรกิจโฆษณา