คณะผู้บริหาร

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายชุติเดช ชยุติ

Chief Financial Officer

นายวิรัช ไพสิฐเศวต

Chief Operation Officer และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายปิยศักดิ์ เตชะเสน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงาน Distribution & Merchant Acquiring

นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Personal Loans

นางพิทยา วรปัญญาสกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Credit Card

นายกาญจน์ ขจรบุญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Corporate Communications

นายบูชา ศิริชุมแสง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Office of President & CEO เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวภัทริน จิรัฐิติวณิชย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Contact Center

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Public & Corporate Affairs และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายวุฒิชัย เจริญผล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Information Technology

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Compliance

นางสาวอภิวันท์ บากบั่น

ผู้อำนวยการ
สายงาน Portfolio and Customer Relationship Management

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2555

อายุ

57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม

2553

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)

2552

ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 - 2552

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21)

จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2551

ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ

จัดโดย สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF)

จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

2548

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

2544

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน

อุปนายกสมาคมฯ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2560

กรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

2551 - 2553

กรรมการ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อสาร

2547 - 2555

อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุม และตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2555

อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2554

รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร

นายชุติเดช ชยุติ

Chief Financial Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กรกฎาคม 2545

อายุ

54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. (Industrial Technology), Indiana State University, U.S.A.
 • ปริญญาโท MBA, Indiana State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกบริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

2559

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน

จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP)

จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program (EDP)

จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Strategic Thinking

จัดโดย PacRim

Crucial Conversation

จัดโดย PacRim

2558

ประกาศนียบัตร Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 9

จัดโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน

Chief Finance Officer

สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - ม.ค. 2560

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2546 - 2549

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2545

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่าย Corporate Finance and Planning / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2541 - 2545

ผู้ช่วยเลขาธิการ

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ

2541

ผู้อำนวยการ

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ

2538 - 2541

ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสำนักกรรมการผู้จัดการ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

นายวิรัช ไพสิฐเศวต

Chief Operations Officer และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การฝึกอบรม

2559

ประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6

จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate, Payment System MasterCard University

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน

Chief Operations Officer / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ม.ค. 2560

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2554 - 2555

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

สายปฏิบัติการสินเชื่อ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2548 - 2554

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการบัตร / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2545 - 2548

ผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์รายย่อย / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2544 - 2545

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการสาขา / ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายปิยศักดิ์ เตชะเสน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงาน Distribution & Merchant Acquiring

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มิถุนายน 2545

อายุ

52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ The School of Public Administration, University of Southern California, U.S.A.
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สายงาน Distribution & Merchant Acquiring / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2542 - 2545

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ / บริษัท บางกอก แคปปิตอล แอลิอันซ์ จำกัด / ธุรกิจการเงิน

นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Personal Loans

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 เมษายน 2540

อายุ

58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (วิชาเอกบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Mini MBA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2540 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Personal Loans / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการและที่ปรึกษา

ชมรมสินเชื่อบุคคล / สมาคมธนาคารไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - 2557

ประธานชมรมสินเชื่อบุคคล

ชมรมสินเชื่อบุคคล / สมาคมธนาคารไทย

2533 - 2540

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบัญชี / ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธุรกิจธนาคาร

2530 - 2533

หัวหน้าแผนกบัญชี

ศูนย์บัตรเครดิต / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ / ธุรกิจธนาคาร

นางพิทยา วรปัญญาสกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Credit Card

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

18 สิงหาคม 2540

อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว University of Hawaii, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2540 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Credit Card / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2548 - 2553

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน

2547 - 2548

กรรมการ

บริษัท เคทีซี เวิลด์ จำกัด / ธุรกิจท่องเที่ยว

2536 - 2538

ผู้จัดการ

แผนก National Key Accounts / บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต

นาย กาญจน์ ขจรบุญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Corporate Communications

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤศจิกายน 2546

อายุ

54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารการจัดการ United States International University (USIU), U.S.A.
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Corporate Communications / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2538 - 2546

Senior Vice President

บริษัท เจ วอลเตอร์ ทอมป์สัน จำกัด / ธุรกิจโฆษณา

นายบูชา ศิริชุมแสง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน Office of President & CEO  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 เมษายน 2547

อายุ

54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Business Administration (International Business), Rosary College, River Forest, Illinois, U.S.A.
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สายงาน President & CEO’s Office / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2542 - 2547

ผู้จัดการฝ่าย

สายงานที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / สำนักงานกฎหมาย

2539 - 2542

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สายงานบริการธุรกิจตลาดทุน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2537 - 2539

ผู้อำนวยการ

สายงาน Managing Director’s Office / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

นางสาว ภัทริน จิรัฐิติวณิชย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Contact Center

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ

59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Contact Center / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - 2553

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานการตลาด / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2527 - 2547

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Public & Corporate Affairs และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2540

อายุ

49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Columbia University, U.S. A.
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ - เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2540 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สายงาน Public & Corporate Affairs / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2539

เจ้าหน้าที่การค้า

ฝ่ายสินค้าทั่วไป / บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด / ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

2538

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

สำนักอัครราชทูตที่ปรึกษาการเกษตร / สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา / สถานทูต

นายวุฒิชัย เจริญผล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Information Technology

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 กันยายน 2551

อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Information Technology / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2551

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ / บริษัท โอพีพีซี (ประเทศไทย) จำกัด / ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2548 - 2549

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ / บริษัท บีที ลิสซิ่ง จำกัด / ธุรกิจการเงิน

2541 - 2547

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัทเงินทุนเอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน

2538 - 2540

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัทเงินทุนนิธิภัทร จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจการเงิน

2533 - 2538

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธุรกิจธนาคาร

2526 - 2533

นักวิเคราะห์ระบบงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Compliance และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2557

อายุ

54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2559

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์

2558

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 1

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Leader as a Coach (Workshop)

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

2557

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process)

จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2556

ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สายงาน Compliance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2557

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2548 - 2549

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

งานกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน

2536 - 2547

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / หน่วยงานกำกับดูแล

2530 - 2536

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / หน่วยงานกำกับดูแล

นางสาวอภิวันท์ บากบั่น

ผู้อำนวยการ สายงาน Portfolio & Customer Relationship Management

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 มิถุนายน 2546

อายุ

44 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร Selling & Sales Management, Examination Board of London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

สายงาน Portfolio & Customer Relationship Management / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

  -- ไม่มี --

ประสบการณ์การทำงาน

2545 - 2546

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / SC Matchbox / ธุรกิจโฆษณา

2539 - 2545

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / JWT Bangkok / ธุรกิจโฆษณา