ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,275,000,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 439,969,000 17.06%
3 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 128,509,000 4.98%
4 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 127,955,000 4.96%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 122,105,337 4.74%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,340,170 1.45%
7 นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 22,696,000 0.88%
8 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 20,511,500 0.80%
10 นางสาวรวิสรา งามรุ่งศิริ 16,015,000 0.62%
10 นางลาวัณย์ หวั่งหลี 13,500,000 0.52%
รวม 2,203,601,007 85.47%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 60 KB