ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 127,500,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 42,692,300 16.56%
3 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 12,838,700 4.98%
4 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 11,136,500 4.32%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,629,911 1.80%
6 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 4,261,000 1.65%
7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 3,857,200 1.50%
8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,320,200 0.90%
9 นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 2,269,600 0.88%
10 CHASE NOMINEES LIMITED 2,230,800 0.87%
รวม 213,736,211 82.90%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 75 KB