ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เคทีซีจะเป็นองค์กรที่สร้างฐานสมาชิก โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบที่สุด ภายใต้อุดมการณ์ “กล้าเลือกในสิ่งที่ใช่”

พันธกิจ

พันธกิจ 1

สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างทางเลือกให้สมาชิก

พันธกิจ 2

ปลูกฝังจุดหมายและมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เข้าใจการใช้ชีวิตของสมาชิกอย่างแท้จริง

พันธกิจ 3

สร้างความแตกต่างด้วยการพัฒนาความสามารถที่เหนือกว่าเพื่อเข้าใจความต้องการของสมาชิก

พันธกิจ 4

เคทีซีจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจสมาชิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ฉลาดที่จะทำให้ง่ายไม่ซับซ้อน

ทำสิ่งที่มีความหมายและมีประโยชน์