โปรโมชั่นที่เอสโซ่ @ Esso Thailand | Gas Promotion - Filling Station

(AHDAU-014)

เติมสบาย..ได้เต็มๆ ด้วยบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 17%

แลกง่าย ได้คืนไม่จำกัด เพียงเติมน้ำมันที่ปั๊ม ESSO ทุกที่ ทั่วประเทศ ครบทุก 100 บาท +
ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 100 คะแนน

หรือ เติมที่ปั๊มน้ำมันอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 12%


ลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้านล่าง

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกประเภท (“สมาชิก”) เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE CARD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 2. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ (“บัตรฯ”) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนำยอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และนำคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการในเดือนนั้นที่สมาชิกติดต่อแจ้งเข้ามา
 3. สมาชิกบัตร KTC - ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้เท่านั้น
 4. สมาชิกบัตรเครดิต KTC - BANGCHAK ยังคงได้รับเงินคืน 1% ตามปกติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ
   

เงื่อนไขการเครดิตเงินคืน

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกที่ส่ง SMS (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) หรือทำรายการผ่าน www.ktc.co.th/gascashback เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ
 3. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท, ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า Cash Advance, ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ, รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้วยการแปลงคะแนนสะสม (KTC FOREVER REWARDS) เท่ากับยอดใช้จ่ายทั้งหมดในหมวดสถานีบริการน้ำมัน ตาม MCC Code: 5541 และ 5542 ในแต่ละเดือน เมื่อสมาชิกเติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิต KTC ทุก 100 บาทต่อเดือน และใช้คะแนนสะสม 100 คะแนน ในการแลกรับเครดิตเงินคืน 12 บาท (เท่ากับ 12%) และ พิเศษเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมัน ESSO แลกรับเครดิตเงินคืน 17 บาท (เท่ากับ 17%) ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน (ภายในวันที่ 31 ก.ค., 31 ส.ค., 30 ก.ย. 60)
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดสถานีบริการน้ำมันนั้น จะคำนวณเป็นรายเดือนปฏิทิน ตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 7. การคำนวณยอดการใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมันเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะคำนวณที่อัตราทุก 100 บาท ต่อการใช้คะแนนสะสม 100 คะแนน โดยปัดเศษส่วนที่เหลือทิ้ง แลกรับเป็นเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ เท่านั้น
 8. เคทีซีจะทำการแปลงคะแนนสะสมเป็นเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หลังจาก 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนในรายการส่งเสริมการขายตามรอบปฏิทิน (60 วันหลังจาก วันที่ 31 ก.ค., 31 ส.ค., 30 ก.ย. 60)
 9. กรณีสมาชิกใช้บัตรฯ ในสถานีบริการน้ำมัน ESSO และสถานีอื่นๆ เคทีซีจะตัดคะแนนโดยคิดยอดใช้จ่ายที่ ESSO เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุด
   

เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 1. ยอดเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิก
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของเครดิตเงินคืน ที่เข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไปแล้ว
 4. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ www.ktc.co.th/gascashback หรือ KTC PHONE 02 123 5000