ลุ้นเป็นเจ้าของง่ายๆ

iPhone 7 และ Samsung Galaxy A5

เพียงลงทะเบียนอีเมลวันนี้ เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสาร และสิทธิพิเศษดีๆ จาก KTC

สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เพียงลงทะเบียนยืนยันอีเมล ผ่านเว็บไซต์ KTC ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60 จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นของรางวัล
 • iPhone 7 ขนาด 32 GB จำนวน 3 รางวัล
 • Samsung Galaxy A5 (2016) ขนาด 16 GB จำนวน 6 รางวัล
 • รวม 9 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 162,900 บาท
สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่ยังไม่มีข้อมูลอีเมลในระบบเท่านั้น
สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคนละ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นของรางวัล
จำกัดสมาชิก 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ KTC วันที่ 29 มิ.ย. 2560
1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (“สมาชิก”) ที่ยังไม่มี E-Mail กับเคทีซีและเข้าร่วมรายการตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกจะได้รับ 1 สิทธิ เมื่อสมาชิกลงทะเบียน update e-mail ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ตลอดระยะเวลารายการ
 3. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะพิมพ์เป็นสลาก/หรือชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับ 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ สลาก/หรือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะแสดงหมายเลขบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (6x4) ของสมาชิกและจะนำสลากมารวมกันเพื่อจับสลากหาผู้โชคดีต่อไป
 4. กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ จุดบริการชำระเงิน KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ใบอนุญาตเล่มที่ 3 เลขที่ 01 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 5. ของรางวัล คือ รางวัลที่ 1 ของรางวัล ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 7 (32GB) จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 26,500.- บาท มูลค่ารวม 79,500.- บาท และรางวัลที่ 2 ของรางวัล ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy A5 (2016) จำนวน 6 รางวัลๆ ละ13,900.- บาท มูลค่ารวม 83,400.- บาท รวมจำนวน 9 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 162,900.- บาท
 6. กรณีสมาชิกท่านใดมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัล เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัล โดยการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดตามรายการนี้ เพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 20 รายชื่อ สำหรับแต่ละรางวัล เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไปเรียงตามลำดับ ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด และเช่นเดียวกันถ้าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองสละสิทธิและ/หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองนั้นเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และหากไม่มีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิจะได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เคทีซีจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และจะติดต่อแจ้งสมาชิกผู้โชคดีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีและ/หรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 9. หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองได้ตามหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับเคทีซี ถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 10. เคทีซีจะทำการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในฐานข้อมูลของการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทั้งนี้ เคทีซีจะยึดถือการลงลายมือชื่อผู้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงว่าผู้โชคดีจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือไม่ และให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับของรางวัลแล้ว
 11. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ (ถ้ามี)
 12. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุในบัญชีและ/หรือบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลจนกว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 13. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
เงื่อนไขทั่วไป
 1. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลตามรายการนี้ให้เฉพาะสมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบของรางวัล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 2. ของรางวัลที่ได้รับตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 3. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือของรางวัลตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ/หรือของรางวัลดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ด้วยตนเอง
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิเด็ดขาดของเคทีซีที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกฯได้
 5. พนักงานของเคทีซี หรือผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเคทีซีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายการนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของรายการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร 02 123 5000 กด 6