(PLBRL-049)

อยากไปไหน เลือกไว้เลย เที่ยวฟรี KTC จัดให้

ครั้งแรก! KTC PROUD ให้คุณลุ้นเที่ยวฟรี ที่ไหนก็ได้

กับบัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยว รวมมูลค่า 1,500,000 บาท ให้คุณแลกได้ทั้งแพ็กเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก ทั้งในและต่างประเทศ เลือกวันเดินทางได้เอง

ลงทะเบียนออนไลน์ หรือ SMS ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 พิมพ์ TT วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ฯ 16 หลัก (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยว รางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยว รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 110 รางวัล

รับ1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 บาท เทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี (รอบที่ 1 มี.ค. 60 เทียบ ก.พ. 60, รอบที่ 2 เม.ย. 60 เทียบ มี.ค. 60, รอบที่ 3 พ.ค. 60 เทียบ เม.ย. 60) จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบ

รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 บาท เเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี (รอบที่ 1 มี.ค. 60 เทียบ ก.พ. 60, รอบที่ 2 เม.ย. 60 เทียบ มี.ค. 60, รอบที่ 3 พ.ค. 60 เทียบ เม.ย. 60) จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบ
1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/proudregister หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท
 • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบ
 • จำนวนของรางวัลรวม  120   รางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น  1,500,000 บาท โดยแบ่งของรางวัลเป็นดังนี้
 • รางวัลที่ 1  บัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยวจาก KTC WORLD รางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 400,000 บาท
 • รางวัลที่ 2  บัตรของขวัญเพื่อการท่องเที่ยวจาก KTC WORLD รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 110 รางวัล มูลค่า 1,100,000 บาท
 • รวมจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 60 ณ KTC TOUCH สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ สำหรับยอดคงค้างเดือนมี.ค. 60 เทียบ ก.พ. 60, ยอดคงค้างเดือนเม.ย. 60 เทียบ มี.ค. 60, ยอดคงค้างเดือนพ.ค. 60 เทียบ เม.ย. 60 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ในวันที่ 4 ก.ค. 60
 • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย และผู้โชคดีสามารถตรวจสอบการแลกรับได้ตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่บริษัทระบุไว้ในจดหมายแจ้งผู้โชคดี
 • ในการแลกรับของรางวัลให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทผู้ให้บริการนั้นๆ
 • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มียังคงสภาพสมาชิก มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงินมากกว่า 30 วัน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น  และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2558 หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอนหรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หากสมาชิกเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้อีก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ใบอนุญาตเล่มที่ 02 เลขที่ 25 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี