การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้พิจารณากำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD : CGR) และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการทบทวน เป็นประจำทุกปี

เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติสำหรับบุคลากรในองค์กร โดยในการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติ และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ