ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

ด้วยความเชื่อมั่นว่า ถ้าสังคมดี เคทีซีย่อมดีไปด้วย บริษัทจึงมุ่งหมายให้ธุรกิจเติบโตคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรในทุกมิติรอบด้าน ทั้งสมาชิก พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในเชิงธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการดำเนินงาน โดยใช้การบริหารแบบ Membership Company ซึ่งมีสมาชิกเป็นศูนย์กลางสำคัญ เน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงการคัดสรรข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ที่ดีรอบด้านอย่างต่อเนื่องให้กับ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ซึ่งเปรียบเหมือน “สมาชิก” อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้เกินความจำเป็น

ภายในองค์กร

บริษัทเชื่อว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอสู่สาธารณชน จะดีเลิศได้ต้องมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่ดี และความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งปลูกฝังและมอบโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดีและอุปกรณ์อันทันสมัยที่เอื้อต่อการทำงานในรูปแบบของสมาร์ทออฟฟิศ เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีมิตรภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน สมกับที่เป็นองค์กรแห่งความสุขและเป็นองค์กรช่างคิด (Best Place to Work and Creative Organization)

นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทเป็นสถาบันการเงินซึ่งให้บริการธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล และนับเป็นฟันเฟืองหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงมุ่งพัฒนาสังคมจากสิ่งที่ใกล้ตัว ด้วยการสร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้ โดยเริ่มจากภายในองค์กรและส่งต่อสู่สังคมภายนอก รวมถึงการมุ่งสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยและการศึกษาเป็นหลัก เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย และยังสามารถเติบโตและสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงานด้าน CSR

มาตรฐานที่บริษัทได้นำมาใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องรายงานในหนังสือรายงานแห่งความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและสากล

ในการดำเนินกิจการ บริษัทมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าแบบเจาะลึก บนแนวทางการทำตลาดในลักษณะของไลฟ์สไตล์เซกเมนต์เทชั่นที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาดและนำเสนอสิทธิประโยชน์รอบด้านอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามสถานะการใช้จ่ายของสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำบัตรเครดิตของสมาชิกไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เคทีซีบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอย่างครบวงจร โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยควบคุมคุณภาพและประเมินสถานการณ์งานอย่างใกล้ชิด

ในการกำหนดแผนดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทได้มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตร คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงภาครัฐ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยแนวปฏิบัติในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีดังนี้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญโดยระบุแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในในนโยบายกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตร คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงภาครัฐ ตามความเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ เพื่อรับทราบและเข้าถึงความคาดหวัง เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ ดังนี้

  1. การประเมินความเสี่ยง : เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล บริษัทจึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
  2. การกำหนดแนวปฏิบัติ : เพื่อให้เกิดแบบแผนในการปฏิบัติ บริษัทได้มีการออกนโยบาย ประกาศ ระเบียบ เพื่อให้พนักงานได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งก่อนนโยบาย ประกาศหรือระเบียบจะมีผลใช้บังคับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาถึงการควบคุมภายในที่ดี และรับทราบบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเองที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับกระบวนการหลักที่สำคัญของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้พนักงานภายในหน่วยงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
  3. การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง : บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่นโยบาย ประกาศ รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัทให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางอีเมลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อการสืบค้นย้อนหลังได้สะดวก
  4. การตรวจสอบและการปฏิบัติ : เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศ ระเบียบบริษัท ในแต่ละปีหน่วยงาน Internal Audit จึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไม่เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ

การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการ (in-process) ตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอ้างอิงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท