KTC - TOYOTA SASA TITANIUM MASTERCARD

KTC - TOYOTA SASA TITANIUM MASTERCARD

บัตรเครดิตที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อคนรักรถยนต์โตโยต้า

ฟรี

ค่าธรรมเนียม

20%

ส่วนลดค่าอะไหล่

10%

ส่วนลดค่าแรง

0%

ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

สิทธิประโยชน์

ส่วนลดพิเศษ

 • รับส่วนลด 20% สำหรับอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าแรง

แบ่งชำระเงิน

 • สิทธิพิเศษแบ่งชำระแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าอะไหล่, ค่าแรง, อุปกรณ์ต่างๆ)
 • แบ่งชำระ KTC FLEXI เงินดาวน์ 0% นาน 3 เดือน

สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC WORLD TRAVEL SERVICE

บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% จากราคาเต็มของตั๋วปกติ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 หรือ www.ktcworld.co.th

ฟรีค่าธรรมเนียม

รับสิทธิพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท

ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless

เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

Visa payWave

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay

KTC Logo | Samsung Pay
 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ (บัตรหลักและบัตรเสริม)
เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC
และ/หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)