KTC - TOYOTA SASA TITANIUM MASTERCARD

KTC - TOYOTA SASA TITANIUM MASTERCARD

บัตรเครดิตที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อคนรักรถยนต์โตโยต้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียม

20%

ส่วนลดค่าอะไหล่

10%

ส่วนลดค่าแรง

0%

ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

สิทธิประโยชน์

ส่วนลดพิเศษ

 • รับส่วนลด 20% สำหรับอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าแรง

แบ่งชำระเงิน

 • สิทธิพิเศษแบ่งชำระแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าอะไหล่, ค่าแรง, อุปกรณ์ต่างๆ)
 • แบ่งชำระ KTC FLEXI เงินดาวน์ 0% นาน 3 เดือน

สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC WORLD TRAVEL SERVICE

บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% จากราคาเต็มของตั๋วปกติ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 หรือ www.ktcworld.co.th

ไม่มีค่าธรรมเนียม

รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท

ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless

เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

Visa payWave

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay

KTC Logo | Samsung Pay
 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ (บัตรหลักและบัตรเสริม)
เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC
และ/หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)