KTC - GMM VISA

KTC - GMM GRAMMY VISA

บัตรเครดิตแห่งความสุขและสิทธิประโยชน์จาก GMM GRAMMY

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายปี

10%

ส่วนลดจากโรงเรียนดนตรีมีฟ้า

10%

ส่วนลดสำหรับ Merchandise จากราคาปกติ

5%

ส่วนลดจาก Imagine

สิทธิประโยชน์

สิทธิพิเศษที่ Imagine

 • ส่วนลด 10% สำหรับ Merchandise จากราคาปกติ
 • ส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป

สิทธิพิเศษที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้า

ส่วนลด 10% เมื่อสมัครเรียนดนตรี หรือขับร้อง ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. อังคาร - ศุกร์ 

คะแนน...ได้ง่ายๆ 25บาท =1คะแนน

ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1 คะแนน สามารถนำไปแลกส่วนลด และสิทธิประโยชน์มากมาย

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC VISA payWave

เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC VISA payWave เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

Visa payWave

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay

KTC Logo | Samsung Pay

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ (บัตรหลักและบัตรเสริม)
เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC
และ/หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)