KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD

KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD

รับเงินคืน ทุกครั้ง ทุกยอด ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร KTC

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรายปี

4%

ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน

0.8%

รับเงินคืนสูงสุด*

ไม่จำกัดวงเงินคืน

สำหรับทุกการใช้จ่าย
และเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์

รับเงินคืนกลับเข้าบัญชีง่าย ๆ สูงสุดทันทีถึง 0.8%*

อัตราการคืนเงิน

บริการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ 100% เต็มวงเงินของยอดคงเหลือขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/วัน


หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

 

เที่ยวที่ไหนก็ได้เงินคืน พร้อมส่วนลด

รับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% จากราคาเต็มของตั๋วปกติ โทร. 02 123 5050 หรือ www.ktcworld.co.th

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข

ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless

เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร

Visa payWave

ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay

KTC Logo | Samsung Pay

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ (บัตรหลักและบัตรเสริม)
เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสำหรับผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC
และ/หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)