ข้อมูลด้านการเงิน

งบการเงิน และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

หัวข้อ ประเภทงบ ชนิดงบ งวด สิ้นสุดวันที่ ดาวน์โหลด
2562
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/62 61 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 129 KB
2561
งบการเงิน ก่อนตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/61 62 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/61 99 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/61 74 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/61 278 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 522 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/61 64 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/61 69 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/61 75 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/61 161 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 698 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/61 90 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/61 91 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/61 114 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/61 449 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 575 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/61 83 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/61 69 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/61 105 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/61 387 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 524 KB
2560
งบการเงิน ก่อนตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/60 62 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/60 227 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/60 73 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/60 686 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 729 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/60 64 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/60 54 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/60 75 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/60 143 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 541 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/60 63 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/60 110 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/60 19 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/60 463 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 550 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/60 68 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/60 141 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/60 71 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/60 443 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 523 KB
2559
งบการเงิน ก่อนตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/59 62 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/59 262 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/59 73 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/59 767 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 424 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/59 67 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/59 144 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/59 76 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/59 568 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 331 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/59 75 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/59 143 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/59 76 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/59 534 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 330 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/59 68 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/59 59 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/59 89 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/59 218 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 317 KB
2558
งบการเงิน ก่อนตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/58 87 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/58 73 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/58 89 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/58 382 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 379 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/58 77 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/58 58 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/58 97 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/58 285 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 190 KB
งบการเงิน ก่อนสอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/58 141 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/58 58 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/58 93 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/58 514 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 462 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/58 143 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/58 160 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/58 508 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 198 KB
2557
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/57 75 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/57 90 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/57 366 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 204 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/57 58 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/57 81 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/57 148 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 159 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/57 67 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/57 81 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/57 145 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 6.1 MB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/57 67 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/57 75 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/57 132 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 208 KB
2556
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/56 73 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/56 74 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/56 211 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 263 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/56 55 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/56 79 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/56 160 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 202 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/56 54 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/56 86 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/56 159 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 193 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/56 55 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/56 75 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/56 146 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 190 KB
2555
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/55 76 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/55 74 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/55 224 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 218 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/55 67 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/55 80 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/55 155 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 179 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/55 71 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/55 79 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/55 156 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 154 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/55 75 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/55 75 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/55 141 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 153 KB
2554
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/54 66 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/54 76 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/54 230 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 296 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/54 66 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/54 80 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/54 166 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 186 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/54 69 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/54 80 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/54 173 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 188 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/54 73 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/54 66 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/54 241 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 185 KB
2553
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/53 58 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/53 62 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/53 364 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 197 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/53 67 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/53 98 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/53 286 MB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 415 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/53 68 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/53 100 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/53 290 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 398 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/53 68 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/53 94 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/53 269 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 389 KB
2552
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/52 66 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/52 95 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/52 368 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 432 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/52 62 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/52 98 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/52 223 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 419 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/52 58 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/52 99 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/52 216 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 418 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/52 57 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/52 94 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/52 196 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 395 KB
2551
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/51 58 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/51 95 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/51 299 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 730 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/51 70 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/51 102 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/51 209 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 260 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/51 65 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/51 100 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/51 218 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 265 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/51 57 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/51 93 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/51 187 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 256 KB
2550
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/50 59 KB
งบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/50 98 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ รวม งบปี 31/12/50 249 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 247 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/50 66 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/50 53 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 3 30/09/50 195 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 213 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/50 65 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/50 102 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 2 30/06/50 197 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 371 KB
ปกหน้า + รายงานผู้สอบบัญชี สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/50 66 KB
งบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/50 100 KB
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สอบทาน เดี่ยว ไตรมาสที่ 1 31/03/50 174 KB
ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1 งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 474 KB