ข้อมูลทางการเงิน

รายการ(งบการเงินรวม) หน่วย 2559 2558 2557 2556(1) 2555 2554
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 68,297 60,179 54,495 51,905 49,138 47,443
หนี้สินรวม ล้านบาท 57,976 51,446 47,127 45,776 43,947 42,581
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 10,322 8,733 7,368 6,128 5,191 4,862
รายได้รวม ล้านบาท 17,580 15,559 14,337 13,036 12,622 12,497
ค่าใช้จ่ายรวม
(รวมดอกเบี้ยจ่าย)
ล้านบาท 14,454 12,943 12,130 11,705 12,038 14,094
กำไรสุทธิ ล้านบาท 2,495 2,073 1,755 1,037 255 -1,621
กำไรต่อหุ้น บาท 9.68 8.04 6.81 4.02 0.99 -6.29
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 40.00 33.90 28.60 23.8 20.13 18.86

(1) ปี 2556 ไม่รวมรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุน