ข้อมูลทางการเงิน

รายการ(งบการเงินรวม) หน่วย 2561 2560 2559 2558 2557 2556(1)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 79,648 73,636 68,297 60,179 54,495 51,905
หนี้สินรวม ล้านบาท 63,296 61,059 57,976 51,446 47,127 45,776
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 16,352 12,577 10,322 8,733 7,368 6,128
รายได้รวม ล้านบาท 21,198 19,525 17,580 15,559 14,337 13,036
ค่าใช้จ่ายรวม
(รวมดอกเบี้ยจ่าย)
ล้านบาท 14,782 15,399 14,454 12,943 12,130 11,705
กำไรสุทธิ ล้านบาท 5,140 3,304 2,495 2,073 1,755 1,037
กำไรต่อหุ้น บาท 1.99 12.82 9.68 8.04 6.81 4.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 6.34 48.78 40.00 33.90 28.60 23.8

(1) ปี 2556 ไม่รวมรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุน