ข้อมูลทางการเงิน

รายการ(งบการเงินรวม) หน่วย 9/2560 2559 2558 2557 2556(1) 2555
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 68,132 68,297 60,179 54,495 51,905 49,138
หนี้สินรวม ล้านบาท 56,476 57,976 51,446 47,127 45,776 43,947
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 11,656 10,322 8,733 7,368 6,128 5,191
รายได้รวม ล้านบาท 14,421 17,580 15,559 14,337 13,036 12,622
ค่าใช้จ่ายรวม
(รวมดอกเบี้ยจ่าย)
ล้านบาท 11,460 14,454 12,943 12,130 11,705 12,038
กำไรสุทธิ ล้านบาท 2,365 2,495 2,073 1,755 1,037 255
กำไรต่อหุ้น บาท 9.17 9.68 8.04 6.81 4.02 0.99
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 45.21 40.00 33.90 28.60 23.8 20.13

(1) ปี 2556 ไม่รวมรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุน