อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

รายการ(งบการเงินรวม) หน่วย 2561 2560 2559 2558 2557 2556(1)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น % 86.80 85.78 85.9 84.5 83.1 81.2
อัตรากำไรสุทธิ % 24.25 16.92 14.2 13.3 12.2 8.0
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 35.53 28.86 26.2 25.7 26.0 18.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.71 4.66 3.9 3.6 3.3 2.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.87 4.85 5.6 5.9 6.4 7.5

(1) ปี 2556 ไม่รวมรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุน