อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

รายการ(งบการเงินรวม) หน่วย 2559 2558 2557 2556(1) 2555 2554
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น % 85.9 84.5 83.1 81.2 80.1 80.0
อัตรากำไรสุทธิ % 14.2 13.3 12.2 8.0 2.0 -13.0
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 26.2 25.7 26.0 18.3 5.1 -28.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 3.9 3.6 3.3 2.1 0.5 -3.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 5.6 5.9 6.4 7.5 8.5 8.8

(1) ปี 2556 ไม่รวมรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุน