นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ออกประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท (ประกาศฯ) ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาของการห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัททำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง กำหนดระยะเวลาของการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

ข้อมูลงบการเงิน ผลประกอบการ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

"ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 15 วัน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัท (ถ้ามี) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว ตามช่วงเวลาเป็นไปตามที่บริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นอันเนื่องมาจากการที่ตนได้รับรู้"

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการพิเศษที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การควบรวมกิจการ การร่วมทุน เป็นต้น

"ห้ามมิให้คณะทำงาน หรือคณะกรรมการที่รับทราบ พิจารณา หรืออนุมัติการทำโครงการพิเศษบอกกล่าว เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าการทำโครงการพิเศษได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือพ้นช่วงระยะเวลาของการทำโครงการพิเศษ หรือยุติการทำโครงการพิเศษแล้ว และต้องไม่ซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ คณะทำงานอาจจัดให้บันทึกข้อตกลงในการรักษาความลับ (Confidential Agreement) กับที่ปรึกษาภายนอกก่อนที่เริ่มให้ทำโครงการพิเศษ"

ช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period)

บริษัทได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) เป็นข้อปฎิบัติที่กำหนดเป็นการภายใน กล่าวคือ ในระหว่างช่วงเวลา 7 วันก่อนที่บริษัทจะประกาศงบการเงินก่อนสอบทานจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินก่อนสอบทานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าว ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ กรณีตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่บริษัทได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท