ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัท รายชื่อนักวิเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (38) ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล
natwarin.t@aecs.com
+66 2836 0190 - 1
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์
trin.s@aecs.com
+66 2836 0288
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (48) จิตรลดา เลขาพันธ์
chitrada@aira.co.th
+66 2080 2630
ประวิทย์ เจียวก๊ก
prawit@aira.co.th
+66 2080 2635
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (43) วีรยา รัตนวรทิพย์
veeraya.ra@asiawealth.co.th
+66 2680 5042
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (1) สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
suwat@bualuang.co.th
+66 2618 1341
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (14) ยุวนาถ สุวรรณอำไพ
yuvanart.suwanumphai@th.nomura.com
+66 2638 5578
ชยาภรณ์ โตเจริญ
chayaporn.tocharoen@th.nomura.com
+66 2638 5773
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (45) วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
weerapat.wonk.urai@clsa.com
+66 2257 4600
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด (9) วรายุทธ เหลืองเมธากุล
warayut.luangmettakul@credit-suisse.com
+662 614 6214
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (24) สุนันทา วสะภิญโญกุล
sunanta.v@fnsyrus.com
+66 2646 9680
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (25) วิลาสินี บุญมาสูงทรง
wilasinee@globlex.co.th
+66 2672 5937
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (11) จันทนา ทวีรัตนศิลป์
jantana.ta@kasikornsecurities.com
+66 2696 0429
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (13) ชาลี กือเย็น
chaliek@kgi.co.th
+66 2658 8888 ต่อ 8851
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (29) เจษฎา เตชะหัสดิน
jesada.techahusdin@krungsrisecurities.com
+66 2659 7000 ต่อ 5004
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (32) จุฑามาศ เต็มวัฒนางกูร
jutamas.t@ktbst.co.th
+66 2648 1129
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (18) ประภารัสมิ์ นนทพิบูลย์
PrapharasN@ktzmico.com
+66 2695 5872
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (5) ศิริพร ไกรรส
siriporn.kr@lhsec.co.th
+66 2352 5156
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (26) ธนันชัย จิตตนูนท์
Thananchai@uobkayhian.co.th
+66 2659 8303
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (6) ณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล
nathapol@phatrasecurities.com
+66 2305 9203
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (34) อดิสรณ์ มุ่งพาลชล
adisornm@phillip.co.th
+66 2635 1700 ต่อ 497
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (23) กิตติมา สัตยพันธ์
kittima.sattayapan@scb.co.th
+66 2949 1003
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (16) สรัชดา ศรทรง
sarachada.sor@thanachartsec.co.th
+66 2617 4966
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (2) กาณจัน คานิยอ
kanchan@tisco.co.th
+66 2633 6425
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (19) ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร
chattra.c@yuanta.co.th
+66 2009 8056