คำถามที่พบบ่อย

ธุรกิจหลักของบริษัทคืออะไร

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อบุคคล โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีพอร์ตลูกหนี้รวม ลูกหนี้บัตรเครดิตรวม และลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวมตามกราฟด้านล่าง

แหล่งที่มาของรายได้

โครงสร้างรายได้ของ KTC มาจากรายได้จากดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมของสองธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ KTC ยังมีรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากธุรกิจสินเชื่อธนวัฏและรายได้จากธุรกิจสินเชื่อเจ้าของกิจการ เป็นต้น ตามแผนภูมิวงกลมด้านล่าง

สรุปหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงินสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

  • เกณฑ์ใหม่เรื่องการจำกัดวงเงินจะไม่กระทบลูกค้าเดิม มาตรการดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆต่อฐานลูกค้าเดิมของบริษัท ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเดิมพยายามรักษาสถานะวงเงินที่มีไว้ เป็นผลให้คุณภาพหนี้ของพอร์ตรวมของบริษัทดียิ่งขึ้น
  • การขยายตัวของพอร์ตรวมอาจต่ำลง เนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่มีการลดวงเงินสำหรับลูกค้าใหม่ในทั้งธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ให้ต่ำลงกว่าเดิม
  • การปรับลดเพดานการคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัตรเครดิตเหลือ 18% จากเดิมที่ 20% มีผลกระทบเฉพาะรายได้ที่ได้รับจากยอดลูกหนี้ที่เป็นลักษณะผ่อนชำระ (Revolving) เท่านั้น ซึ่งมีผลต่อรายได้รวมของบริษัทลดลงบางส่วน
  • คุณภาพพอร์ตในภาพรวมดีขึ้น แนวทางการกำหนดวงเงินของผู้สมัครสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่กล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้สมัครรายใหม่เท่านั้น ทำให้พอร์ตลูกหนี้รวมมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถขยายวงเงินได้ ซึ่งจะเป็นผลสืบเนื่องไปยังการตั้งสำรองตามการการเพิ่มขึ้นของพอร์ตลูกหนี้นั้นอาจจะมีมูลค่าลดลง

แหล่งที่มาของเงินกู้ยืม

บริษัทจัดหาแหล่งที่มาของเงินกู้ยืมอย่างหลากหลาย ทั้งจากธนาคารพาณิชย์ของไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กองทุนต่างๆ และจากตลาดทุนโดยตรง ประเภทของเครื่องมือทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมมาจากทั้งหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว อันได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินกู้ยืม ตามแผนภูมิด้านล่าง และมีต้นทุนเงินทุน (Cost of Fund) อยู่ที่ 3.0%

ภาระผูกพันในการก่อหนี้

บริษัทมีภาระผูกพันเงินกู้ยืม โดยต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 10 เท่า โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4.08 เท่า

นโยบายการตั้งสำรองของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้ที่มีอายุหนี้น้อยกว่า 90 วัน โดยใช้อัตราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) ปรับปรุงประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตด้วยข้อมูลแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจผันผวนในอนาคต และบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองเต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

แนวโน้มคุณภาพสินเชื่อของบริษัทเป็นอย่างไร

คุณภาพของสินเชื่อยังควบคุมได้ดีอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจาก NPL ของพอร์ตทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ลดลงตั้งแต่สิ้นปี 2556 ซึ่งการลดลงของ NPL ของทั้ง 2 ธุรกิจส่งผลให้ NPL ของทั้งพอร์ตลดลงด้วยตามลำดับ โดยข้อมูล NPL ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 ได้แสดงตามกราฟด้านล่างนี้

แนวโน้มการใช้จ่ายผ่านบัตรของ KTC เทียบกับอุตสาหกรรม

การใช้จ่ายผ่านบัตรยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีความร่วมมือจากฝ่ายการตลาด และ ฝ่าย CRM (Customer Relationship Management) ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้จริง โดยสามารถดูอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายผ่านบัตรได้ตามแผนภูมิด้านล่าง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป

สำหรับผลประกอบการของปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการของปี 2559 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 4 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 41.3 ของกำไรสุทธิ และสำหรับผลประกอบการของปี 2560 มีมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 ให้บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 5.30 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 41.4 ของกำไรสุทธิ

บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการแตกพาร์ต่อไปอย่างไรบ้าง

จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตกพาร์หุ้น KTC จาก 10 บาท เป็น 1 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และบริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม แอทธินี 1 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

แนวทางดำเนินงานในปี 2561

สำหรับปี 2561 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตด้วยการขยายปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรรวมไม่ต่ำกว่า 15% โดยที่ผ่านมาหนึ่งไตรมาสบริษัทขยายตัวได้จริงที่ 8.4% อีกทั้งตั้งเป้าหมายสำหรับพอร์ตลูกหนี้ขยายตัวประมาณ 10% โดยในไตรมาสหนึ่งบริษัทเติบโตได้จริงที่ 6% (YoY) ขณะที่บริษัทมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 1.3% เท่ากับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้อยู่ระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา สำหรับในด้านผลกำไร บริษัทตั้งประมาณการณ์ไว้ให้สูงกว่าปี 2560 ที่มีมูลค่า 3,304 ล้านบาท ทั้งนี้ในไตรมาสหนึ่งปีนี้สามารถสร้างกำไรได้เท่ากับ 1,209 ล้านบาท