ตารางการบรรยายสรุปผลประกอบการประจำปี

รอบผลประกอบการ วัน / เวลา สถานที่ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
งบปี 2560 19 กุมภาพันธ์ 2561
11.20 - 12.35 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก
อาคาร B ห้องประชุม 603 ชั้น 6
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล
คุณพิชามน จิตรเป็นธรรม
งบไตรมาส 1 ปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
13.00 - 14.00 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก
อาคาร B ห้องประชุม 603 ชั้น 6
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล
คุณพิชามน จิตรเป็นธรรม
งบไตรมาส 2 ปี 2561 21 สิงหาคม 2561
11.20 - 12.35 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก
อาคาร B ห้องประชุม 603 ชั้น 6
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล
คุณพิชามน จิตรเป็นธรรม
งบไตรมาส 3 ปี 2561 20 พฤศจิกายน 2561
11.20 - 12.35 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก
อาคาร B ห้องประชุม 603 ชั้น 6
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล
คุณพิชามน จิตรเป็นธรรม