การจ่ายปันผล

วันที่มีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
13/2/2018 26/4/2018 จ่ายเงินปันผล 5.30* 01/01/17 - 31/12/17
14/2/2017 21/4/2017 จ่ายเงินปันผล 4.00 01/01/16 - 31/12/16
11/2/2016 19/2/2015 จ่ายเงินปันผล 3.25 01/01/15 - 31/12/15
17/2/2015 26/2/2015 จ่ายเงินปันผล 2.75 01/01/14 - 31/12/14
19/2/2014 3/4/2014 จ่ายเงินปันผล 2.00 01/01/13 - 31/12/13
20/2/2013 4/3/2013 จ่ายเงินปันผล 0.40 01/01/12 - 31/12/12
24/2/2012 - งดจ่ายปันผล 0.00 01/01/11 - 31/12/11
8/3/2011 21/3/2011 จ่ายเงินปันผล 0.45 01/01/10 - 31/12/10
2/3/2010 - งดจ่ายปันผล 0.00 01/01/09 - 31/12/09
30/4/2009 - งดจ่ายปันผล 0.00 01/01/08 - 31/12/08
26/2/2008 26/3/2008 จ่ายเงินปันผล 1.20 01/01/07 - 31/12/07
22/2/2007 3/4/2007 จ่ายเงินปันผล 1.00 01/01/06 - 31/12/06
17/3/2006 3/4/2006 จ่ายเงินปันผล 1.50 01/01/05 - 31/12/05
22/3/2005 4/4/2005 จ่ายเงินปันผล 1.30 01/01/04 - 31/12/04

* สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16)