ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 127,500,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 43,316,800 16.80%
3 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 12,848,900 4.98%
4 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 12,152,500 4.71%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,487,728 1.74%
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน) 2,904,790 1.13%
7 นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 2,269,600 0.88%
8 เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2,242,000 0.87%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1,928,276 0.75%
10 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 1,845,600 0.72%
รวม 211,496,194 82.03%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 177 KB