ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 127,500,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 44,521,400 17.27%
3 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 12,850,900 4.98%
4 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 12,157,700 4.72%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,376,381 2.86%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 3,365,335 1.31%
7 ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 01 3,263,900 1.27%
8 เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3,232,000 1.25%
9 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2,838,500 1.10%
10 นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 2,269,600 0.88%
รวม 219,375,716 85.08%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 50 KB