นโยบายจ่ายเงินปันผล

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป

สำหรับผลประกอบการของปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการของปี 2559 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 4.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 41.3 ของกำไรสุทธิ และสำหรับผลประกอบการของปี 2560 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 5.30 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 41.4 ของกำไรสุทธิ