นโยบายจ่ายเงินปันผล

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป

สำหรับผลประกอบการของปี 2557 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 2.75 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการของปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิ และสำหรับผลประกอบการของปี 2559 บริษัทจ่ายปันผลเป็นจำนวน 4 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 41.3 ของกำไรสุทธิ