ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,275,000,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 431,379,000 16.73%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,530,954 5.14%
4 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 128,509,000 4.98%
5 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 124,183,000 4.82%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 40,273,560 1.56%
7 นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 22,696,000 0.88%
8 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 20,554,500 0.80%
9 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17,700,000 0.69%
10 นางสาวรวิสรา งามรุ่งศิริ 16,015,000 0.62%
รวม 2,208,841,014 85.67%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 48 KB