ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,275,000,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 449,629,000 17.44%
3 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 128,509,000 4.98%
4 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 128,222,000 4.97%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,800,587 4.03%
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,610,270 1.26%
7 นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 22,696,000 0.88%
8 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 20,217,500 0.78%
9 เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17,520,000 0.68%
10 นางสาวรวิสรา งามรุ่งศิริ 15,715,000 0.61%
รวม 2,193,919,357 85.09%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 48 KB