ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ดาวน์โหลด
2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) 4.0 MB
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) 733 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) 1.3 MB
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) 204 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B.) 130 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C.) 129 KB
แผนที่โรงแรม 500 KB
การเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) 119 KB
2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 1.5 MB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 622 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16) 3.8 MB
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่16) 2.0 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16) 1.4 MB
2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 4.3 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 1.4 MB
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่15 773 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 14 3.7 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 13 3.9 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 12 6.6 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 11 9.2 MB