ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ดาวน์โหลด
2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16) 1.4 MB
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16) 425 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B.) 145 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C.) 129 KB
การเสนอวาระเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 16) 119 KB
2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 4.3 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 1.4 MB
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่15 773 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 14 3.7 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 13 3.9 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 12 6.6 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 11 9.2 MB
โรงแรม พลาซ่า แอทธินี่, รอยัล เมอริเดียน 636 KB