ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ลุ้นบินฟรี ไมล์ฟรี กับบัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ลุ้นบินฟรี ไมล์ฟรี กับบัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD


รายชื่อผู้โชคดีสำหรับแคมเปญนี้

รางวัลตั๋วโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

 • คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
 • คุณสมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์
 • คุณวิศนี สุธรรมปวง
 • คุณนฤพล คำยิ่ง
 • คุณตรีธารทิพย์ สุขสม
 • ปิยนุช ศรีสุวรรณ

รางวัลตั๋วโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย

 • คุณอณัญญา เมธา
 • คุณปวีณา ศรีตอง
 • คุณอรชพร สุธีโรจนบุตร
 • คุณยุทธนา แก้วตาบุตร
 • คุณแดนนภา แดงสกล

รางวัลคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 500 คะแนน

 • คุณกุลฉัตร กำลัง
 • คุณศลิตา บาลศิริ
 • คุณภูวดล แก้วลา
 • คุณสุทธาธินี สมจิตต์
 • คุณกานต์ เลิศกังวาลไกล
 • คุณกัมปนาท มณีพรรณ์
 • คุณณัฐนิภา ภารพบ
 • คุณณัชชากมล ใสสุข
 • คุณดารณี สืบสะอาด
 • คุณคณาวุฒิ ใบพฤกษ์ทอง
 • คุณปนัดดา ขำมณี
 • คุณสุชาติ ขุนทอง
 • คุณสุรพล กายสุด
 • คุณธนาธิษณ์ พนาธิศักดิ์
 • คุณณรงศักดิ์ เกษดี
 • คุณรมิตา โชคพงษ์พันธ์
 • คุณอนุชา ศิวิลัยกุล
 • คุณสุชาดา โอฬารรักษ์
 • คุณป้องปัด พรหมสกุล
 • คุณธนะพัฒน์ อมรพันธุ์นภัส
 • คุณธนันณัฎฐ์ แก้วปัฒนาภรณ์
 • คุณพรรัชต์ ชาติปรีชากุล
 • คุณรัชพิณ ชินวณิชัย
 • คุณธีรภพ ปัญญากร
 • คุณเกษศิรินทร์ คำภีระ
 • คุณกนกรัตน์ มีเผือก
 • คุณพวงพรรณ คล้ายทับทิม
 • คุณประเสริฐ เดชะ
 • คุณจุฑาทิพย์ รัตนสุขโก
 • คุณประภาวรินทร์ เขื่อนคำ
 • คุณสุนิตยาภรณ์ รัตนเทพี
 • คุณณิชชา บุญลือ
 • คุณศิรินันท์ ศรีศักดิ์สรชาติ
 • คุณกรัณฑรัตน์ เกียรติพลพจน์
 • คุณยิ่งยศ แย้มยิ่ง
 • คุณดีรดา เหมธาราภักดี
 • คุณธัญลักษณ์ ณ ลำปาง
 • คุณจินตนา ฮอร์น
 • คุณจิราธร คำสีลา
 • คุณนุชจรี ยอดดี
 • คุณภัทรภณ ดนัยสวัสดิ์
 • คุณภรณี มนตรีวิวัฒนชัย
 • คุณพงศธร ศรีพงษ์
 • คุณอิทธิพร ชัยยะ
 • คุณสืบสกุล ลิ้มมณี
 • คุณนัทธมน อโศกานันท์
 • คุณกิตติธร มูลศรี
 • คุณภวัต ตันประสิทธิ์
 • คุณศินีลักษณ์ ญะเมืองมอญ
 • คุณณัฐวุฒิ ภัทรประยูร
 • คุณสุภัทรา ใจใส
 • คุณปานทิพย์ เจียมศิริอังกูร
 • คุณจิตวดี อนันต์ปัญญาสุข
 • คุณสุพิชฌาย์ กิจสุวรรณมณี
 • คุณดลชนก บุณโยทยาน
 • คุณดลนภา ทรงเคารพ
 • คุณกัมพล หลำพรม
 • คุณผกามาศ สุตาลังกา
 • คุณศิลา จิรวัฒโนทัย
 • คุณอนงค์ บุปผาเจริญสุข
 • คุณสุทธิพงษ์ สงครามรอด
 • คุณพิมลรัตน์ ผาดแสง
 • คุณกิตติศักดิ์ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย
 • คุณเอกราช อังกินันทน์
 • คุณสมชาติ นิ่มพิจารณ์
 • คุณกฤติธี ศักติวราวัตร์
 • คุณนันทิชา ทองกุล
 • คุณอาทิตยา มากจุ้ย
 • คุณณวุฒิ วัฒนล้ำเลิศ
 • คุณอรกานต์ เธียรพันธ์พงศ์
 • คุณอัญชุลี ปรีชาชาญ
 • คุณสุธาสินี ลิ่วชัยชาญ
 • คุณโภคิน รบเลิศ
 • คุณวิวัฒน์ เรืองดิษฐ์
 • คุณเบญจมินทร์ เมทัล
 • คุณพงศ์พิชญ์ พงศานนท์
 • คุณพงศ์พีระ มิตรธรรมพิทักษ์
 • คุณสาริยา ราชบูรณะ
 • คุณกิติคุณ เต็งเจริญพงศ์ธร

รางวัลคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 1,500 คะแนน

 • คุณนฤมล โชติช่วง
 • คุณกุลลิขิตร มหิพันธ์
 • คุณศศิอร บุษยพันธุ์
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย