ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงาน Thai Market Place 2019 ที่ CentralWorld (เซ็นทรัลเวิลด์)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงาน Thai Market Place 2019 ที่ CentralWorld (เซ็นทรัลเวิลด์)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงาน Thai Market Place 2019 ที่ CentralWorld (เซ็นทรัลเวิลด์)

Top Spender ลุ้นช้อปปิ้งฟรี 1OO ยูโร จาก Bicester Village Shopping Collection

เพียงมียอดซื้อตั๋วการบินไทยเส้นทาง Milan, Munich/ Frankfurt, Paris, London ตั้งแต่ 30,000 บ. ขึ้นไป

ที่บูธ KTC World Travel Service หรือ World Explorer เท่านั้น

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Shopping gift card ที่ WERTHEIM VILLAGE ที่ Frankfurt หรือ INGOLSTADT VILLAGE ที่ Munich มูลค่า 100 ยูโรต่อท่าน (เดินทาง 1 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 63)​

 • K. Sarawut Phutiwutigul

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรกำนัล Shopping gift card ที่ FIDENZA VILLAGE ที่ Milan มูลค่า 100 ยูโรต่อท่าน (เดินทาง 1 ก.ย. 62 - 31 ก.ค. 63)​

 • K. Wilaiporn Wichaikul

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ KTC Phone โทร. 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
เงื่อนไข Top Spender
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ KTC World Travel Service หรือ World Explorer ในช่วงระหว่างวันที่ 02 สิงหาคม 2562 – 04 สิงหาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สมาชิกที่มียอดซื้อตั๋วการบินไทยเส้นทาง Milan, Munich/ Frankfurt, Paris, London ตั้งแต่ 30,000 บ. ที่บูธ KTC World Travel Service หรือ World Explorer เท่านั้น ตั้งแต่ 30,000 บาท ต่อ เซลล์สลิปขึ้นไป  จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์ ลุ้นTop Spender ลุ้นช้อปปิ้งฟรี 1OO ยูโร ในเมืองยุโรปกับ Bicester Village Shopping Collection
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการ
 4. ของรางวัลคือ บัตรกำนัล Shopping gift card จาก Bicester Village Shopping Collection  มูลค่ารางวัลละ 100 ยูโรต่อท่าน จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200 ยูโร ทั้งนี้ ของรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 5. เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีในรายการนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และจะติดต่อแจ้งรายละเอียด และเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับเคทีซีภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีและ/หรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 6. กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัล เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบรางวัล โดยการมอบรางวัลมูลค่าสูงสุดให้แก่สมาชิก เพียง 1 รางวัล ต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการเท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงตามกับที่ระบุบนบัตรฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 8. สมาชิกผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้ร่วมเดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และต้องมีคุณสมบัติ หรือไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามในการเดินทางเข้าประเทศยุโรป รวมถึงจะต้องเดินทางภายในวัน เวลา และสถานที่และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น
 9. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพเพื่อนำภาพ และชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์ของเคทีซี
 10.  สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11.  เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 12.  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขรายการ และ/หรือการจับรางวัล รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13.  กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือที่ KTC PHONE 02 123 5000
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000