รับฟรีสูงสุด 4 คลาส + แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ที่ FITALIKA

(LHBHO-044)

รับฟรีสูงสุด 4 คลาส + แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์ 1 : รับฟรีสูงสุด 4 คลาส เมื่อซื้อแพ็กเกจ FITALIKA
เมื่อซื้อแพ็กเกจไซส์ S รับฟรี 2 คลาส
เมื่อซื้อแพ็กเกจไซส์ M รับฟรี 3 คลาส
เมื่อซื้อแพ็กเกจไซส์ L รับฟรี 4 คลาส

วิธีการรับสิทธิ์
 1. สมาชิกบัตรเครดิต KTC ต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จรับเงิน / ยืนยันการซื้อแพ็กเกจ) 
  พร้อมระบุชื่อคลาสกิจกรรม และสตูดิโอที่ต้องการไปใช้บริการเพิ่มที่ customers@fitalika.com ภายใน 15 วันหลังจากชำระเงิน 
 2. ทีมงาน FITALIKA จะส่งยืนยันสิทธิในการไปใช้บริการเข้าคลาสฟรีกลับไปสมาชิกบัตรทางอีเมลล์

สิทธิประโยชน์ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน

วิธีการรับสิทธิ์
พิมพ์ MOM วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน  ส่งมาที่ 061 384 5000 โดยท่านจะได้รับข้อความตอบกลับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

หมายเหตุ : สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถส่ง SMS ลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 และต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับคลาสฟรี 
 1. สมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถเลือกไปใช้บริการฟรีได้เฉพาะคลาสกิจกรรมและสตูดิโอที่อยู่ในแพ็กเกจที่ซื้อไว้แล้วเท่านั้น
 2. สมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถไปใช้สิทธิ์เข้าคลาสฟรีได้หลังจากที่ได้รับยืนยันจากทีมงาน FITALIKA เท่านั้น
 3. สิทธิ์ในการเข้าคลาสฟรีจะหมดอายุพร้อมกับแพ็กเกจที่ลูกค้าซื้อไว้
 4. สมาชิกบัตรเครดิต KTC ไม่สามารถมอบสิทธิ์การไปใช้บริการฟรีดังกล่าวให้กับผู้อื่นได้ (สตูดิโอจะตรวจความถูกต้องของชื่อผู้เข้าใช้บริการกับชื่อเจ้าของแพ็กเกจ)

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ 2 : 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการที่ FITALIKA ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ,KTC-SCG VISA PURCHASING และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ MOM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. การแลกเครดิตเงินคืนนั้น ต้องใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) สำหรับทุก 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท ต่อการใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯอื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ เพียงพอกับจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับคะแนนสะสมที่ใช้ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้ทำการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก  รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. โปรดศึกษาและ/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร 02 123 5000 กด 6

FITALIKA

097 005 3380

www.fitalika.com