โปรโมชั่นอิ่มนี้ มีคืน กับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน Bonchon  Chicken

(RESDN-026)

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
Bonchon Chicken (24 สาขา)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK  ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความSMS พิมพ์ DN2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป มาที่เบอร์ โทร. 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมให้พิมพ์เป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,850.84 ให้พิมพ์ 1850 เท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีก่อน  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ *สมาชิกจะต้องต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ (ภายในวันที่ใช้จ่าย) ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน
 3. สมาชิกมีสิทธิแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลล์) ผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตร”) ณ ร้าน BonChon 24 สาขาที่ร่วมรายการ (สาขาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิไม่ร่วมรายการ) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้ 
 5. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะจากยอดใช้จ่ายในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลล์) ต่อเซลส์สลิปที่มีหน่วยเป็นบาทเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำเศษมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว
 6. การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลล์) ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC หมายเลขเดียวกันกับบัตรเครดิต KTC ที่ได้ลงทะเบียนไว้และใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการโดยพิจารณายอดใช้จ่ายรวมจากวันแรกจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน ตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 10. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 11. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 12. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 13. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือสินค้า/บริการของร้านค้า
 14. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5500 กด 6 หรือ www.ktc.co.th