อร่อยไม่ซ้ำสไตล์ จุใจได้ 2 ต่อ ที่ร้านชาบูตง ราเมน กับบัตรเครดิต KTC

(RESDN-007)

ต่อที่ 1 รับทันทีส่วนลดพิเศษ

สำหรับเมนูโยรูตง ราเมน (ขนาดเล็ก) + เครื่องดื่ม (ไม่รีฟิว) 1 แก้ว ราคา 179 บาท (ปกติ 204 บาท) 


ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

ลงทะเบียนเพิื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ CRG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 
ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้พิมพ์เป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,234.56 ให้พิมพ์ 1234 เท่านั้น
*ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ (ภายในวันที่ใช้จ่าย)

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลดพิเศษสำหรับเมนูที่ร่วมรายการ
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") เพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการผ่านบัตรฯ ณ ร้านชาบูตง ราเมน สาขาที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 ("ระยะเวลารายการ") สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับเมนูโยรูตง (ขนาดเล็ก) + เครื่องดื่ม (ไม่รีฟิว) 1 แก้ว ราคาพิเศษ 179 บาท (ราคาปกติ 204 บาท) ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
   
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Cash Back และสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ CRG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้พิมพ์เป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นจำนวนเลข เช่น ยอดใช้จ่าย 1,234.56 บาท ให้พิมพ์ 1234 เท่านั้น
 4. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน
 5. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 ("ระยะเวลารายการ") สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อเซลส์สลิป ที่มีหน่วยเป็นบาทเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์การปัดเศษสตางค์ลง  
 9. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนสะสมที่กำหนด
 10. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 45 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการ
   
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร 02 123 5000 กด 6