อิ่มนี้ มีคืน กับบัตรเครดิต KTC
ณ ร้านอาหารชั้นนำกว่า 50 ร้าน ในศูนย์การค้า Siam Center, Siam Discovery และ Paradise Park

(RESDN-008)

แลกรับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD หรือ KTC JCB

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป (ในร้านอาหารที่ร่วมรายการ)

วิธีการแลกรับเครดิตเงินคืน
สมาชิกบัตรฯ นำเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และใบเสร็จรับเงิน ที่ออกโดยร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น มาขอรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้ที่จุดบริการตามที่กำหนด

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
Au Bon Pain
Bar B Q Plaza
Bon Chon
Burger King
Coco Ichibanya
Coffee Bean by Dao
Coffee Gallery
Dakalbi
Evaime
Food Republic
Fuji
Moomin Café
Mr.Jones
On The Table
Ootoya
Secret Recipe
Shabushi
Sizzler
Sukishi
The Coffee Bean & Tae Leaf
White Day
Yogurtland
Zen
กั้งบ้านเพ
บ้านไอซ์
ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน
ฮั่วเซ่งฮง

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA จะได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 20% และบัตรเครดิต KTC MasterCard, JCB รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 15%
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2017 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 5. สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้สามารถ นำเซลล์สลิปบัตรฯ และใบเสร็จที่ออกโดยร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าฯ มาขอแลกรับเครดิตเงินคืน ภายในวันเดียวกันกับวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขในรายการนี้ ได้ที่จุดบริการของศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
 6. ศูนย์การค้า Siam Center จุดแลกของสมนาคุณบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
 7. ศูนย์การค้า Siam Discovery จุดแลกของสมนาคุณบริเวณเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G 
 8. ศูนย์การค้า Paradise Park จุดแลกของสมนาคุณบริเวณชั้น G (Paradise Service) และจุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 2 โซนธนาคาร
 9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเคทีซีได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 12. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ สมาชิกผู้เข้าร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนกับเคทีซี รวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 14. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 15. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิก โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 17. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด