โปรโมชั่น อิ่มนี้ มีส่วนลด จากบัตรเครดิต KTC ที่ ศูนย์การค้า Jas

(RESDN-016)

รับทันทีส่วนลดสูงสุด 20%* 

จากร้านค้าและร้านอาหารภายในศูนย์การค้า The JAS วังหิน, The JAS รามอินทรา และ  JAS Urban ศรีนครินทร์

รับเพิ่ม! บัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 100 บาท**
เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 1,500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมเซลส์สลิป) รับฟรี Starbucks Card มูลค่า 100 บาท (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ, จำกัด 1 หมายเลขบัตรแลกรับได้ 1 สิทธิ/วัน) ณ จุดแลกของสมนาคุณ

1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
JAS Urban ศรีนครินทร์, The JAS วังหิน และ The JAS รามอินทรา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับส่วนลดนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า The JAS วังหิน  The JAS รามอินทรา และ  JAS Urban ศรีนครินทร์  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 ("ระยะเวลารายการ") สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที หรือสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าโดยคำนวณส่วนลดจากยอดก่อนรวมค่าบริการ (Service Charge) 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มทุกชนิดมาคำนวณรวมเพื่อรับส่วนลดตามรายการนี้
 3. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 5. โปรดศึกษาข้อมูลส่วนลดร้านค้าและร้านอาหารเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ ของศูนย์การค้า The JAS วังหิน  The JAS รามอินทรา และ  JAS Urban ศรีนครินทร์  ทุกวัน เวลา 10:00 – 22:00 น.
 6. เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 1,500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมเซลส์สลิป) รับฟรี Starbucks Card มูลค่า 100 บาท (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ, จำกัด 1 หมายเลขบัตรแลกรับได้ 1 สิทธิ/วัน) ณ จุดแลกของสมนาคุณ Period: 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 ทุกวัน
   
เงื่อนไขรายการรับ Starbucks Card 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้า The JAS วังหิน  The JAS รามอินทรา และ  JAS Urban ศรีนครินทร์ (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”)  ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกชำระค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมเซลส์สลิปได้) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และภายในระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับสิทธิแลกรับ Starbucks Card มูลค่า 100 บาท  โดยสมาชิกสามารถนำเซลส์สลิปและบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับหมายเลขบัตรฯ ที่ปรากฏบนเซลส์สลิป มาติดต่อขอแลกรับ Starbucks Card ข้างต้นได้ ณ จุดแลกของสมนาคุณ ภายในศูนย์การค้า The JAS วังหิน  The JAS รามอินทรา และ  JAS Urban ศรีนครินทร์ ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการแลกรับ Starbucks Card ตามรายการนี้ สูงสุด 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณรวมกันเพื่อขอรับสิทธิแลกรับ Starbucks Card ตามรายการนี้ จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันเท่านั้น โดยสมาชิกไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละวันมาคำนวณรวมกันเพื่อรับสิทธิได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท  คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th