อิ่มนี้ มีคืน ที่ร้าน Moomin Café กับบัตรเครดิต KTC

(RESDN-008)

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 10%

เมื่อสมาชิกทานอาหารภายในร้านตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นภายในร้านได้)
 

ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA
หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD หรือ KTC JCB

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

วิธีการแลกรับเครดิตเงินคืน
สมาชิกบัตรฯ นำเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และใบเสร็จรับเงิน ที่ออกโดยร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น มาขอรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้ที่จุดบริการตามที่กำหนด

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาร่วมรายการ
สาขา Siam Center

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด 10%
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") เพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการผ่านบัตรฯ ณ ร้าน Moomin Cafe สาขา Siam Center ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม  - 30 มิถุนายน 2560 ("ระยะเวลารายการ") สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 10% ของยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะการรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น 
 4. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
   
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 2. เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA จะได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 20% และบัตรเครดิต KTC MasterCard, JCB รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 15%
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้าน Moomin Cafe สาขา Siam Center ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อ เซลส์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
  • บัตรเครดิต KTC VISA จะได้รับสิทธิแลกรับเครดิตเงินคืน 20% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
  • บัตรเครดิต KTC MasterCard, JCB รับสิทธิแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 5. สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สามารถนำเซลล์สลิปบัตรฯ และใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยร้าน Moomin Cafe สาขา Siam Center มาขอรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน ได้ ณ จุดให้บริการ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขในรายการนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเคทีซีได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 9. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 10. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกผู้เข้าร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนกับเคทีซี รวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
   
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิก โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6