โปรโมชั่นสิงหา พาแม่อร่อย ที่ร้านอาหารไทย กับบัตรเครดิต KTC

(RESDN-023)

รับทันทีส่วนลดสูงสุด 10% หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯตามที่กำหนด

รับเพิ่มแลกรับเครดิตเงินคืน 12% พร้อมรับคะแนนสะสม x12
ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
(ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์)

1 – 31ส.ค. 60

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ DN วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิปจนถึงหลักทศนิยม (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ส่งมาที่ 0613845000 และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ 
* ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ (ภายในวันที่ใช้จ่าย)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสุด 10 %
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกจะได้รับส่วนลดสูงสุดทันที 10% ของราคาสินค้า/บริการปกติ หรือ รับฟรีเมนูพิเศษ ตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าโดยการคำนวณส่วนลดจะเป็นการคำนวณจากยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ (Service Charge) 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายการอาหารพิเศษ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ร้านอาหารที่ร่วมรายการ  ได้แก่กับข้าว กับปลา, ครัวดอกไม้ขาว, ตะลิงปลิง, ต้นเครื่อง, นารา, บ้านไอซ์, ปรายระย้า, รสนิยม, สีฟ้า, เสวย, แหลมเจริญ ซีฟู้ด และอภินารา
 3. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 4. โปรดแจ้งการใช้สิทธิตามรายการนี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 5. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC และสำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. เงื่อนไขรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 
เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนและรับคะแนนสะสม
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTCเพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนทุกยอดใช้จ่ายในแต่ละครั้ง เพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ DN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายพร้อมทศนิยม ส่งมาที่ 061 384 5000(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สำหรับวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมรับคะแนนสะสม 12 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 11 เท่า) ซึ่งจะทำการคิดคำนวณหลังจากหักเครดิตเงินคืนแล้ว
 4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 8. เคทีซีจะทำการคำนวณเพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ เฉพาะจากยอดใช้จ่ายภายหลังการหักจำนวนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้แล้วเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 61 เท่านั้น 
 10. เงื่อนไขกลางรายการส่งเสริมการขาย
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th