กินจนอิน ลุ้นฟินถึงญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต KTC

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร

หรือ
ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร (ช่วงเวลา 11.00 - 17.00 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
พิเศษ รับบัตรกำนัลเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อทานอาหารครบ 2,000 บาทขึ้นไป (สำหรับใช้ในครั้งถัดไป)
 
1 เม.ย. – 31 .. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรดแจ้งการใช้สิทธิพิเศษนี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 • สิทธิประโยชน์นี้จะคำนวณจากยอดค่าอาหารราคาปกติ ก่อนรวมค่าบริการ 10% และขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการอาหารพิเศษและเครื่องดื่มทุกชนิด
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC และเฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 123 5000

น้ำเต้า ปู ปลา