โปรโมชั่นอิ่มคุ้ม อร่อยครบ ที่ร้าน เพลินวาน พาณิชย์

(RESDN-009)

ส่วนลด 10%

สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ
*ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
 1. ทองหล่อ 13 (ใต้คอนโด Civic Park) โทร. 0-2712-8580
 2. The Street รัชดา โทร. 0-2121-1987
 3. สถาบันประสาทวิทยา  โทร. 0-2013-5665, 0-2010-4885

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) และชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านเพลินวาน พาณิชย์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาหัวหิน ไม่เข้าร่วมรายการนี้ ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น บัตรสินเชื่อพร้อมใช้  KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะการรับประทานอาหารที่ร้านและชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์คำนวณส่วนลดเฉพาะจากยอดค่าอาหารราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ 10%  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยไม่รวมรายการอาหารพิเศษ และเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 10. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th