อร่อยพร้อมรับสิทธิพิเศษที่ ร้าน สีฟ้า

ส่วนลด 10%

เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
หรือ
คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แทนเงินสด
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท
ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มได้ง่าย ๆ ทันที
 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 • สิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบัตรเครดิต KTC Cash Back ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 • กรณีมีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดหรือใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดตามรายการนี้ สมาชิกต้องชำระส่วนต่างค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิต KTC หรือเงินสดกรณีที่เป็นบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภทเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 •  สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   

สีฟ้า