อร่อยไม่ซ้ำสไตล์ จุใจได้ 2 ต่อ ทีร้าน Tenya กับบัตรเครดิต KTC

(RESDN-007)

ต่อที่ 1 รับทันทีส่วนลด 10%

เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป
 

ต่อที่ 2 แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
 
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด 10%
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") เพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม/บริการผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป  ณ ร้านเทนยะ สาขาที่เข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 ("ระยะเวลารายการ") สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 10% ของยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายการอาหารพิเศษทุกชนิดมาคำนวณรวมเพื่อรับส่วนลดตามรายการนี้
 3. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
   
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Cash Back และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่รับประทานอาหารภายในร้าน และชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ ร้านเทนยะ สาขาที่เข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะจากยอดค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ โดยไม่รวมรายการอาหารพิเศษทุกชนิดมาคำนวณรวมเพื่อรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้
 4. การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 5. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มเฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 7. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
   
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร 02 123 5000 กด 6