โปรโมชั่นอิ่มคุ้ม อร่อยครบ ที่ร้าน The Terrace

(RESDN-018)

ส่วนลด 10%

เมื่อทานครบ 600 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป (ไม่รวมค่าบริการ 10%)
*ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

1 ก.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน The Terrace สาขาที่ร่วมรายการ (13 สาขา)
ยกเว้น สาขา Aqua Park Central Bangna และ Food Loft Central Chidlom ไม่เข้าร่วมรายการ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) เมื่อรับประทานอาหารครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมค่าบริการ 10%) และชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้า The Terrace ยกเว้น สาขา Aqua Park Central Bangna และ Food Loft Central Chidlom ไม่เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 3. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้ สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น 
 4. ขอสงวนสิทธิ์คำนวณส่วนลดจากยอดค่าอาหารราคาปกติก่อนรวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการอาหารพิเศษ เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และบริการจัดส่งถึงบ้าน
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของ
 9. เคทีซีเป็นสำคัญ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 12. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม KTC PHONE  02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th