รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.อุบลราชธานี

Ubon

(KTBGO-003)

รับส่วนลดสูงสุด 10% ณ ร้านอาหารดัง จ.อุบลราชธานี ที่ร่วมรายการ

แซบซอย 9
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 085 490 0440
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

สเต็กบ้านเต้ง 
ส่วนลด 5% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม อาหารเซ็ท และโปรโมชั่น
โทร. 099 072 7038
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

ริคโค่ คาฟ
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 045 240 440
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

มัตสึ ซูชิ
ฟรีน้ำมัตสึซิกเนเจอร์ 1แก้ว เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ต่อ 1 ใบเสร็จ
โทร. 097 925 5544
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือขอสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th