รวมโปรโมชั่นร้านอาหาร จ.อุดรธานี

Udon

(KTBGO-003)

รับส่วนลดสูงสุด 10% ณ ร้านอาหารดัง จ.อุดรธานี ที่ร่วมรายการ

รีแล็กซ์เพลสสเต็กแอนด์เรสเตอรองท์
ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร
โทร. 087 214 7799
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

สวนทิพย์  แอร์พอร์ต
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 042 222 298
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

ยู ทูป
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
โทร. 089 944 2200
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

เดอะ ซิกการ์ คลับ
ส่วนลด 10% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป
โทร. 095 452 1883
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

ชบาบาร์น
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
โทร. 093 449 6000
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

สวนทิพย์ หนองสำโรง 
ส่วนลด 5% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม
โทร. 099 037 9339
1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือขอสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th