คุ้มหนักจัดใหญ่เรื่องรถ บัตรเดียวได้ครบ 3
กับบัตร KTC

คุ้มที่ 1

รับส่วนลดทันที 300 บาท

เพียงซื้อสินค้าภายในร้านด้วยบัตรเครดิต KTC ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 

คุ้มที่ 2

รับเครดิตเงินคืน 300 บาท 

เพียงแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือนครบทุก 10,000 บาท
ลงทะเบียน
 • พิมพ์ “AD” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย #1
 • ส่งมาที่ 0613845000
 • จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสะสมคะแนน KTC FOREVER REWARDS และ/หรือคะแนน KTC ROP ทั้งรายการ
 

คุ้มที่ 3

+ ได้เพิ่มอีก แค่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% (แลกรับได้ไม่จำกัด)

เพียงแบ่งชำระครบทุก 1,000 บาท + ใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 
แลกรับได้ไม่จำกัด

ลงทะเบียน
 • พิมพ์ “AD” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย #2
 • ส่งมาที่ 0613845000
 • จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หมายเหตุ รหัส #2 เข้าร่วมได้ทั้ง 2 รายการโดยอัตโนมัติ
 
หรือลงทะเบียนออนไลน์
www.ktc.co.th/autoextra2017
 
**บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถร่วมรายการคุ้ม 2 และคุ้ม 3 ได้
 
15 ม.ค. - 15 มิ.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มี คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 15 ม.ค. – 15 มิ.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของ สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 1. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้  จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วม รายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย  #1 (กรณีประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น) โดยส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เช่น พิมพ์ AD 1234567891234561#1 ส่งมาที่ 0613845000 หรือ ทํารายการผ่าน www.ktc.co.th/autoextra2017 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการก่อนชำระเงิน ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการ เข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 2. กรณีสมาชิกทํารายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทํารายการ ที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุดเป็นสําคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรฯ  ในหมวดรถยนต์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตาม MCC Code 5511, 5533, 5532, 7538, 5571, 7542, 7531, 7549  เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI เป็นระยะเวลา 6 หรือ 10 เดือน ทุกๆ 10,000 บาทต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายที่จะนำมา คำนวณเครดิตเงินคืนดังกล่าวเป็นยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนที่หาร ด้วย 10,000 ลงตัวเท่านั้น ได้แก่
  •  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 10,000 บาทต่อเซลส์สลิป
    ที่ Bridgestone A.C.T / KleanSquare / Wizard Auto Care / Energy Reform / PTT FIT Auto / MMS  BOSCH CAR SERVICE
  •  รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 10,000 ต่อเซลส์สลิป
    ที่ B-Quik / Cockpit / Autoboy / Goodyear / Tyreplus / Yokohama / Dunlop / Kenwood / Pioneer / Sony /  VOX Film / V-Kool by 27 Speed / Lamina by Car Furnish
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน, ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า Cash Advance, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิก การซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณในการ มอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 5. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคำนวณเป็นรายเดือนปฏิทินโดย พิจารณารายการยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันแรกของเดือนที่สมาชิกลงทะเบียน เข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น         
 6. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 มี.ค. 60, 30 เม.ย. 60, 31 พ.ค. 60, 30 มิ.ย. 60, 31 ก.ค. 60, 31 ส.ค. 60) 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS และ/หรือคะแนน KTC ROP ตามปกติ สำหรับรายการใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการในหมวดรถยนต์ผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI สำหรับรายการใช้จ่ายทั้งรายการที่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดย สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อน โดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน วันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซี ไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

A.C.T.