คุ้มหนักจัดใหญ่เรื่องรถ บัตรเดียวได้ครบ 3
กับบัตร KTC

คุ้มที่ 1

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน

(ระยะเวลาในการแบ่งชำระขึ้นอยู่กับสินค้า และตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบ ณ จุดขาย)

คุ้มที่ 2

รับเครดิตเงินคืน 200 บาท 

เพียงแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือนครบทุก 10,000 บาท
ลงทะเบียน
1.    พิมพ์ “AD” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย #1
2.    ส่งมาที่ 0613845000
3.    จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสะสมคะแนน KTC FOREVER REWARDS และ/หรือคะแนน KTC ROP ทั้งรายการ

คุ้มที่ 3

+ ได้เพิ่มอีก แค่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% (แลกรับได้ไม่จำกัด)

เพียงแบ่งชำระครบทุก 1,000 บาท + ใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 
แลกรับได้ไม่จำกัด

ลงทะเบียน

1.    พิมพ์ “AD” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย #2
2.    ส่งมาที่ 0613845000
3.    จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หมายเหตุ รหัส #2 เข้าร่วมได้ทั้ง 2 รายการโดยอัตโนมัติ
 
หรือลงทะเบียนออนไลน์
www.ktc.co.th/autoextra2017
**บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถร่วมรายการได้ทุกรายการ
 
15 ม.ค.- 15 มิ.ย. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
AUTOBOY ทุกสาขา
 

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มี คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 15 ม.ค. – 15 มิ.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของ สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 1. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้  จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วม รายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย  #1 (กรณีประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น) โดยส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เช่น พิมพ์ AD 1234567891234561#1 ส่งมาที่ 0613845000 หรือ ทํารายการผ่าน www.ktc.co.th/autoextra2017 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการก่อนชำระเงิน ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการ เข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 2. กรณีสมาชิกทํารายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทํารายการ ที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุดเป็นสําคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรฯ  ในหมวดรถยนต์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตาม MCC Code 5511, 5533, 5532, 7538, 5571, 7542, 7531, 7549  เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI เป็นระยะเวลา 6 หรือ 10 เดือน ทุกๆ 10,000 บาทต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายที่จะนำมา คำนวณเครดิตเงินคืนดังกล่าวเป็นยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนที่หาร ด้วย 10,000 ลงตัวเท่านั้น ได้แก่
  •  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 10,000 บาทต่อเซลส์สลิป                                        ที่ Bridgestone A.C.T / KleanSquare / Wizard Auto Care / Energy Reform / PTT FIT Auto / MMS  BOSCH CAR SERVICE
  •  รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 10,000 ต่อเซลส์สลิป                                              ที่ B-Quik / Cockpit / Autoboy / Goodyear / Tyreplus / Yokohama / Dunlop / Kenwood / Pioneer / Sony /  VOX Film / V-Kool by 27 Speed / Lamina by Car Furnish
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน, ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า Cash Advance, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิก การซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณในการ มอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 5. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคำนวณเป็นรายเดือนปฏิทินโดย พิจารณารายการยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันแรกของเดือนที่สมาชิกลงทะเบียน เข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น         
 6. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 มี.ค. 60, 30 เม.ย. 60, 31 พ.ค. 60, 30 มิ.ย. 60, 31 ก.ค. 60, 31 ส.ค. 60) 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS และ/หรือคะแนน KTC ROP ตามปกติ สำหรับรายการใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการในหมวดรถยนต์ผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI สำหรับรายการใช้จ่ายทั้งรายการที่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดย สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อน โดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน วันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซี ไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม
 1. สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย  #2 (กรณีต้องการรับเครดิตเงินคืน และใช้คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%) โดยส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เช่น พิมพ์ AD 1234567891234561#2 ส่งมาที่ 0613845000 หรือทํารายการผ่าน www.ktc.co.th/autoextra2017 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการก่อนชำระเงิน ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วม รายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 2. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการ ที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุดเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรฯ ในหมวดรถยนต์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตาม MCC Code 5511, 5533, 5532, 7538, 5571, 7542, 7531, 7549  เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI เป็นระยะเวลา 6 หรือ 10 เดือน ทุกๆ 1,000 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของยอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาทดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการ ใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน ต่อการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ 12% ตาม เงื่อนไขที่กำหนด (ตัวอย่าง ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 2,000 บาท สมาชิกจะถูกตัดคะแนนสะสม 2,000 คะแนน ได้รับเครดิตเงินคืน 240 บาท)
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มี คะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับ เครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น
 6. สมาชิกบัตรเครดิต KTC - Royal Orchid Plus สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 7. สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิกมายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ เพื่อรับสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายตามระยะเวลาของรายการนี้ (ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 60)
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณารายการ ยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่วันแรกของเดือนที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วม รายการสำเร็จเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืน ที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 10. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 มี.ค. 60, 30 เม.ย. 60, 31 พ.ค. 60, 30 มิ.ย. 60, 31 ก.ค. 60, 31 ส.ค. 60)
เงื่อนไขกลางของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัด ชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการ ใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบเครดิตเงินคืนดังกล่าวให้แก่ สมาชิก ไปแล้ว
 5. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการในรายการนี้ เป็นความรับผิดชอบของร้านค้าผู้จัดจำหน่าย สินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้น กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ ที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับร้านค้าผู้จัดจำหน่าย สินค้า/บริการนั้นๆ โดยตรง
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของ รายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด